Używamy cookies, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej. Przeglądając naszą witrynę zgadzasz się na używanie plików cookie.    Zaakceptuj ciasteczka   Dowiedz się więcej

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014

§ 1
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 5. KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta za Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 6. SKLEP INTERNETOWY/SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem www.encepence.pl, prowadzony przez Monikę Dąbrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą, za którego pośrednictwem Klient może kupić Towary.
 7. SPRZEDAJĄCY – Monika Dąbrowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ENCEPENCE Monika Dąbrowska, ul. Dembowskiej 21/2, 05-822 Milanówek, NIP: 5291678984, REGON: 146370956.
 8. TOWARY - rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.encepence.pl prowadzony jest przez Monikę Dąbrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ENCEPENCE Monika Dąbrowska, ul. Dembowskiej 21/2, 05-822 Milanówek, NIP: 5291678984, REGON: 146370956.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.encepence.pl.
 3. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

§ 3
Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 3. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e–mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.
 4. Sprzedający uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym..

§ 4
Rejestracja i logowanie

 1. Zakup Towarów możliwy jest poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji albo Formularza Zamówienia.
 2. Dzięki zarejestrowaniu, poprzez wypełnienie formularza, i zalogowaniu się system sklepowy będzie w stanie rozpoznać Klienta jako stałego użytkownika Sklepu. Wybierając opcję bez rejestracji, za każdym razem dokonując zakupy, Klient będzie podawał swoje dane ponownie.
 3. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić Formularz Rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego encepence.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 4. Formularz Rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz.
 5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego encepence.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

§ 5
Składanie zamówień

 1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez Sklep Internetowy encepence.pl za pośrednictwem Formularza Zamówień.
 2. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 5. W zamówieniu Klient dokonuje:
  1. a) wyboru zamawianych towarów,
  2. b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy oraz adresu na jaki ma być wystawiony rachunek/faktura (mogą to być różne adresy),
 6. c) wyboru sposobu płatności.
 7. Po wyszukaniu interesującego produktu można od razu dołożyć go do koszyka lub zobaczyć jego opis i dopiero wtedy zdecydować się na zakup. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie, klikając na przycisk "Twój koszyk".
 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, a Sprzedający rozpoczyna jego realizację.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części towaru objętego zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 12. Promocje cenowe nie dotyczą zamówień hurtowych, czyli takich które uwzględniają dalszą odsprzedaż towarów zakupionych w Sklepie Internetowym encepence.pl.

§ 6
Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia.
 3. Cena Towaru nie obejmuje kosztów wysyłki. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży. 
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

§ 7
Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zakupiony Towar można dokonać:
  1. a) gotówką,
  2. b) przelewem elektronicznym,
  3. c) zwykłym przelewem na rachunek bankowy.
 2. W przypadku nieuznania na rachunku bankowym Sprzedającego w terminie 3 dni kwoty należności od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem ulega rozwiązaniu.
 3. Towar zostanie dostarczony pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem kuriera.
 4. Przesyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

§ 8
Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego prawidłowe złożenie na stronie Sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego Towaru bądź Towarów.
 2. Proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego rozpoczyna się po otrzymaniu e-maila potwierdzającego złożone zamówienie.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.
 4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. W przypadku dokonania zakupu Towaru za łączną kwotę o minimalnej łącznej wartości 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt zł brutto), koszt dostawy takiego zamówienia będzie wynosił 0 zł. Do łącznej wartości zamówienia nie są wliczane produkty z serii „Pomagamy”.
 5. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym w ust. 3 Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie.
 6. Wszelkie zmiany zamówienia po zapłacie muszą być uzgadnianie telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej za porozumieniem dwóch stron.
 7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.
 8. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

§ 9
Warunki reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Monika Dąbrowska ENCEPENCE, ul. Dembowskiej 21/2, 05-822 Milanówek z dopiskiem: Reklamacja, dostarczając pod wskazany adres reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu oraz zgłoszeniem reklamacyjnym zawierający opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym Towarem.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci pieniądze.
 4. Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego (równowartość opłaty pocztowej), zwrócone zostaną przelewem bankowym niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 10
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni. 
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Monika Dąbrowska ENCE PENCE, ul. Dembowskiej 21/2, 05-822 Milanówek.
 3. Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 
 6. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Monika Dąbrowska ENCE PENCE, ul. Dembowskiej 21/2, 05-822 Milanówek z dopiskiem: Zwrot.

§ 11
Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe chronione są zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271z późn. zm.).
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2013 r.
 5. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, jednakże do wszystkich zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego. O zmianie Regulaminu zarejestrowany Klient zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem, z możliwością akceptacji nowego Regulaminu lub odstąpienia od umowy. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.

Regulamin w formacie PDF


OpenCart Ence Pence © 2023
ENCE PENCE Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione. By Blackflow